نتایج تیمی هفته سوم لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
جمع امتیازات تفنگ و تپانچه
ردیف اسامی تیم ها جمع امتیاز نتایج تیمی
۱ پخش و پالایش ۲۱۶۷ تیم اول
۲ پترو بینا ۲۱۵۱ تیم دوم
۳ دخانیات ۲۰۹۸ تیم سوم
۴ شهدای صابرین ۲۱۲۳ تیم چهارم
۵ پتروشیمی ۱۶۵۴ تیم پنجم
  

نتایج تیمی هفته سوم رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳

مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
رشته تپانچه بادی
ردیف اسامی تیم ها جمع امتیاز نتایج تیمی
۱ پخش و پالایش ۱۰۶۸ تیم اول
۲ دخانیات ۱۰۴۹ تیم دوم
۳ شهدای صابرین ۱۰۴۲ تیم سوم
۴ پترو بینا ۱۰۴۱ تیم چهارم
۵ پتروشیمی ۱۰۰۶ تیم پنجم
  

نتایج تیمی هفته سوم رشته تفنگ بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
رشته تفنگ بادی
ردیف اسامی تیم ها جمع امتیاز نتایج تیمی
۱ پترو بینا ۱۱۱۰ تیم اول
۲ پخش و پالایش ۱۰۹۹ تیم دوم
۳ شهدای صابرین ۱۰۸۱ تیم سوم
۴ دخانیات ۱۰۴۹ تیم چهارم
۵ پتروشیمی ۶۴۸ تیم پنجم
  

نتایج تیمی رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
رشته تپانچه بادی
ردیف اسامی تیم ها نام و نام خانوادگی امتیازها جمع امتیاز نتایج تیمی
۱ پتروشیمی محسن اکبریان ۲۹۹ ۹۳۸ تیم پنجم
علی اصغر مددی ۲۹۲
نصیری ۳۴۷
۲ پترو بینا نرگس حسینی ۳۱۶ ۹۸۷ تیم چهارم
ساره سلیمانی ۳۳۰
صدیقه یوسفی ۳۴۱
۳ پخش و پالایش پرهیزکار ۳۴۰ ۱۰۰۲ تیم سوم
بیژن غفاری ۳۵۷
حسن بزرگ نژاد ۳۰۵
۴ دخانیات نادر حسنلو ۳۵۱ ۱۰۵۴ تیم اول
مسعود گرجی ۳۶۱
صالح منتقمی ۳۴۲
۵ شهدای صابرین سعید حیدری ۳۶۸ ۱۰۳۷ تیم دوم
حسین میرزایی ۳۴۴
مهدی ترک آبادی ۳۲۵
  

نتایج انفرادی رشته تفنگ بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ سعید کریمی ۹۴ ۹۶ ۹۵ ۹۵ ۳۸۰
۲ حمید رضا ذنوبی ۹۱ ۹۶ ۹۴ ۹۶ ۳۷۷
۳ سعیده سید رضایی ۹۴ ۹۳ ۹۳ ۹۵ ۳۷۵
۴ جواهری ۹۳ ۸۸ ۹۳ ۹۲ ۳۶۶
۵ علی اصغر سیروسی فر ۹۳ ۹۱ ۹۳ ۸۸ ۳۶۵
۶ علی رضایی ۸۸ ۹۱ ۸۹ ۸۳ ۳۵۱
۷ پریسا امینی ۸۵ ۹۰ ۸۶ ۸۹ ۳۵۰
۸ محمد توکلی ۸۶ ۸۹ ۹۱ ۸۴ ۳۵۰
۹ محمد حسن نژاد ۸۸ ۸۷ ۸۱ ۹۳ ۳۴۹
۱۰ نیما زارع ۸۱ ۸۶ ۸۹ ۸۸ ۳۴۴
۱۱ زهره پازوکی ۸۵ ۸۲ ۸۷ ۸۶ ۳۴۰
۱۲ داود انوری زاده ۷۷ ۸۵ ۸۷ ۸۵ ۳۳۴
۱۳ حامد امیرخانی ۸۴ ۸۸ ۸۲ ۷۹ ۳۳۳
۱۴ رضا روشن ۷۷ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۳۲۶
۱۵ حجت الله نوری ۷۳ ۸۰ ۷۸ ۸۱ ۳۱۲
۱۶ مونا حق بین ۷۷ ۸۳ ۷۷ ۷۴ ۳۱۱
۱۷ ابراهیم رامه ۷۶ ۷۲ ۷۲ ۷۸ ۲۹۸
۱۸ مجتبی امامیان ۶۸ ۷۰ ۷۸ ۷۸ ۲۹۴
۱۹ شاپور کیخسرو ۳۵ ۲۷ ۳۱ ۵۸ ۱۵۱
  

نتایج انفرادی رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
رشته تپانچه بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ سعید حیدری ۹۴ ۹۰ ۹۳ ۹۱ ۳۶۸
۲ مسعود گرجی ۸۸ ۹۰ ۹۵ ۸۸ ۳۶۱
۳ بیژن غفاری ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۷ ۳۵۷
۴ نادر حسنلو ۸۹ ۸۹ ۸۸ ۸۵ ۳۵۱
۵ نصیری ۸۶ ۸۷ ۸۵ ۸۹ ۳۴۷
۶ حسین میرزایی ۷۷ ۸۶ ۹۱ ۹۰ ۳۴۴
۷ صالح منتقمی ۸۳ ۸۲ ۸۹ ۸۸ ۳۴۲
۸ صدیقه یوسفی ۷۵ ۸۸ ۹۰ ۸۸ ۳۴۱
۹ پرهیزکار ۹۰ ۸۷ ۸۶ ۷۷ ۳۴۰
۱۰ محمدی ۷۹ ۷۷ ۸۵ ۹۰ ۳۳۱
۱۱ ساره سلیمانی ۸۴ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۳۳۰
۱۲ مهدی ترک آبادی ۸۳ ۸۴ ۸۸ ۷۰ ۳۲۵
۱۳ نرگس حسینی ۸۲ ۷۸ ۸۲ ۷۴ ۳۱۶
۱۴ حسن بزرگ نژاد ۷۵ ۷۳ ۷۵ ۸۲ ۳۰۵
۱۵ سید تقی جهانیان ۷۴ ۸۱ ۷۷ ۷۳ ۳۰۵
۱۶ تیرداد ۸۳ ۸۱ ۶۳ ۷۴ ۳۰۱
۱۷ محسن اکبریان ۷۱ ۷۱ ۶۹ ۸۸ ۲۹۹
۱۸ علی اصغر مددی ۶۹ ۷۹ ۷۹ ۶۵ ۲۹۲
۱۹ رحیمی ۶۷ ۷۵ ۷۰ ۷۳ ۲۸۵