نتایج تیمی هفته سوم لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
جمع امتیازات تفنگ و تپانچه
ردیف اسامی تیم ها جمع امتیاز نتایج تیمی
۱ پخش و پالایش ۲۱۶۷ تیم اول
۲ پترو بینا ۲۱۵۱ تیم دوم
۳ دخانیات ۲۰۹۸ تیم سوم
۴ شهدای صابرین ۲۱۲۳ تیم چهارم
۵ پتروشیمی ۱۶۵۴ تیم پنجم