اعلام نتایج دور اول از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تپانچه  بادی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ 
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ بهزاد جریان قلم ۹۶ ۹۷ ۹۷ ۹۲ ۳۸۲
۲ بهمن گودرزی ۹۰ ۹۶ ۹۳ ۹۰ ۳۶۹
۳ مسعود گرجی ۹۱ ۹۵ ۹۰ ۸۷ ۳۶۳
۴ نفیسه قاسم زاده ۸۸ ۹۱ ۸۹ ۹۵ ۳۶۳
۵ مصطفی احسانی ۸۷ ۸۶ ۹۰ ۹۰ ۳۵۳
۶ فرشته کنعانی ۸۴ ۸۴ ۹۲ ۹۲ ۳۵۲
۷ مینا پریایی ۸۶ ۸۹ ۸۶ ۸۴ ۳۴۵
۸ حسین نورانی ۸۵ ۸۱ ۸۹ ۸۷ ۳۴۲
۹ زهره کاظمی ۷۶ ۸۳ ۹۱ ۸۶ ۳۳۶
۱۰ نسرین صدفیان ۸۵ ۹۰ ۷۳ ۸۷ ۳۳۵
۱۱ عبداله کریمیان ۸۷ ۸۱ ۸۰ ۸۵ ۳۳۳
۱۲ کامران محمودی ۸۰ ۸۵ ۸۰ ۸۶ ۳۳۱
۱۳ حسین ترابی ۸۱ ۸۵ ۷۷ ۸۰ ۳۲۳
۱۴ غزل محمدی  ۶۸ ۷۰ ۸۱ ۷۷ ۲۹۶
۱۵ حمید موثقی ۷۱ ۷۵ ۷۷ ۶۵ ۲۸۸
  

اعلام نتایج دور اول از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تفنگ  بادی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ 
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ محبوبه مجاب ۹۶ ۹۹ ۹۶ ۹۷ ۳۸۸
۲ سعیده سیدرضایی ۹۸ ۹۵ ۹۶ ۹۴ ۳۸۳
۳ نرگس افشار ۹۱ ۹۵ ۹۸ ۹۸ ۳۸۲
۴ شفق توفیق ۹۵ ۹۳ ۹۵ ۹۵ ۳۷۸
۵ آیدا باغ طاقی ۸۶ ۹۲ ۹۱ ۹۴ ۳۶۳
۶ فرزانه شایسته ۹۱ ۸۷ ۹۱ ۹۲ ۳۶۱
۷ پریسا امینی ۸۷ ۸۷ ۹۱ ۹۱ ۳۵۶
۸ ناصر جواهری  ۸۴ ۹۰ ۸۵ ۸۸ ۳۴۷
۹ زینب متلایی ۹۱ ۸۴ ۸۵ ۸۴ ۳۴۴
۱۰ پونه پور قاسمی ۸۶ ۸۵ ۸۶ ۸۲ ۳۳۹
۱۱ فاطمه معینی ۸۵ ۸۴ ۸۶ ۸۶ ۳۴۱
۱۲ روزبه حاتمی ۷۵ ۷۰ ۶۸ ۷۱ ۲۸۴
۱۳ راضیه میرابی ۹۳ ۹۸ ۹۲ ۰ ۲۸۳
۱۴ امید زمان پور ۶۲ ۵۸ ۴۸ ۵۸ ۲۲۶
۱۵ آرمان سدهی ۶۰ ۵۹ ۵۷ ۴۶ ۲۲۲
۱۶ بهروز زادخاک ۳۴ ۵۷ ۶۹ ۵۱ ۲۱۱
۱۷ مهدی مقدم ۳۶ ۴۱ ۶۴ ۵۱ ۱۹۲