اعلام نتایج دور دوم سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ 
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تپانچه  بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ سید محمد حامد حسینی ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۷ ۳۷۹
۲ مهدی اخلاقی  ۹۱ ۹۲ ۹۶ ۹۳ ۳۷۲
۳ محسن محمود پور ۹۲ ۹۴ ۸۹ ۸۸ ۳۶۳
۴ محمد رسول کدیور ۹۰ ۹۰ ۹۳ ۸۵ ۳۵۸
۵ صادق شادالویی ۸۹ ۸۹ ۹۰ ۹۰ ۳۵۸
۶ فائزه عبدالکریمی ۸۸ ۹۳ ۸۸ ۸۸ ۳۵۷
۷ نفیسه قاسم زاده ۸۸ ۸۸ ۸۹ ۸۸ ۳۵۳
۸ مریم سادات میرعابدینی ۸۷ ۹۳ ۸۶ ۸۷ ۳۵۳
۹ کبری وطن خواه ۸۳ ۹۰ ۹۳ ۸۶ ۳۵۲
۱۰ صادق میکائیلی ۸۴ ۸۷ ۸۹ ۹۰ ۳۵۰
۱۱ رامین سپاهی ۸۴ ۸۸ ۸۳ ۸۵ ۳۴۰
۱۲ حمیده باغستانی  ۹۰ ۸۷ ۹۵ ۶۶ ۳۳۸
۱۳ کامران محمودی ۸۳ ۹۰ ۸۱ ۸۱ ۳۳۵
۱۴ محمد رضا عزیز زاده  ۷۶ ۸۲ ۷۵ ۹۰ ۳۲۳
۱۵ منصوره رحیمی ۷۷ ۷۴ ۸۶ ۸۰ ۳۱۷
۱۶ غزل محمدی ۷۶ ۸۲ ۷۴ ۸۴ ۳۱۶
۱۷ رضا کثری ۷۹ ۷۵ ۷۶ ۸۵ ۳۱۵
  

اعلام نتایج دور دوم سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ 
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تفنگ  بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ شفق توفیق ۹۶ ۹۷ ۹۷ ۹۵ ۳۸۵
۲ مریم شفعی پور ۹۵ ۹۵ ۹۵ ۹۹ ۳۸۴
۳ زهرا سادات میرعابدینی  ۹۶ ۹۶ ۹۶ ۹۵ ۳۸۳
۴ فرزانه شایسته  ۹۵ ۹۵ ۸۹ ۸۸ ۳۶۷
۵ آیدا باغ طاقی  ۹۱ ۹۰ ۹۲ ۹۰ ۳۶۳
۶ مهدی نوری  ۸۸ ۸۴ ۹۴ ۸۷ ۳۵۳
۷ فاطمه ابراهیمی ۸۴ ۸۶ ۹۳ ۸۵ ۳۴۸
۸ حبیب اله احساسی  ۸۲ ۹۲ ۸۵ ۸۵ ۳۴۴
۹ محمد نجفی ۸۷ ۸۲ ۷۷ ۸۳ ۳۲۹
۱۰ رضا قره باغی ۷۹ ۷۰ ۸۶ ۸۷ ۳۲۲
۱۱ پونه پور قاسمی ۸۸ ۷۶ ۸۱ ۷۴ ۳۱۹
۱۲ ناصر جواهری  ۸۱ ۷۶ ۷۶ ۸۵ ۳۱۸
۱۳ آیدا ادریسی  ۶۵ ۷۷ ۸۱ ۸۶ ۳۰۹
۱۴ احمد فضل اله ۶۵ ۶۷ ۵۸ ۵۶ ۲۴۶
۱۵ اردشیر یوسفی ۵۹ ۵۷ ۴۸ ۶۳ ۲۲۷
۱۶ فهیمه فراهانی ۴۷ ۵۱ ۴۳ ۴۹ ۱۹۰