اعلام نتایج مسابقه آدینه آخر سال ۱۳۹۴ دور اول از سری اول در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ شفق توفیق ۹۷ ۹۸ ۹۶ ۹۶ ۳۸۷
۲ زینب متلایی ۹۱ ۹۵ ۹۵ ۹۷ ۳۷۸
۳ نرگس افشار ۹۶ ۹۰ ۹۲ ۹۴ ۳۷۲
۴ فاطمه معینی ۹۶ ۹۲ ۹۵ ۸۹ ۳۷۲
۵ قمر کریم آبادی ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۸۹ ۳۷۱
۶ آرزو زرآینه ۹۰ ۸۸ ۹۲ ۹۴ ۳۶۴
۷ آیناز فخر آور ۸۹ ۸۸ ۸۸ ۹۲ ۳۵۷
۸ محمد نجفی ۹۲ ۸۹ ۸۱ ۸۵ ۳۴۷
۹ ایمان جمالیان ۸۷ ۸۳ ۸۹ ۸۷ ۳۴۶
۱۰ شهین مرادی ۸۶ ۸۳ ۸۲ ۸۹ ۳۴۰
۱۱ امید مصطفی پور ۷۰ ۵۷ ۷۵ ۷۷ ۲۷۹
۱۲ ایران فهیم راد ۴۹ ۴۷ ۶۱ ۳۶ ۱۹۳
  

اعلام نتایج مسابقه آدینه آخر سال ۱۳۹۴ دور اول از سری اول در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۸

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۸
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تپانچه بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ منوچهر صمیعی ۹۴ ۹۶ ۹۵ ۹۳ ۳۷۸
۲ مهدی اخلاقی ۹۴ ۹۱ ۹۶ ۹۶ ۳۷۷
۳ نفیسه قاسم زاده ۹۲ ۹۲ ۹۴ ۹۷ ۳۷۵
۴ مریم فرنیا ۹۰ ۹۴ ۹۵ ۹۱ ۳۷۰
۵ حمید آقاهادی ۹۳ ۹۱ ۹۱ ۸۶ ۳۶۱
۶ صدیقه یوسفی ۹۵ ۹۲ ۸۲ ۹۳ ۳۶۱
۷ ابوذر رحمانی ۹۰ ۹۱ ۸۷ ۹۳ ۳۶۱
۸ لیلا ملکی ۸۵ ۸۸ ۹۰ ۹۲ ۳۵۵
۹ محمد علی اسمائیل زاده ۸۴ ۹۲ ۹۱ ۸۸ ۳۵۵
۱۰ زهره کاظمی ۸۵ ۹۱ ۸۸ ۹۰ ۳۵۴
۱۱ پریا توسرکانی ۸۷ ۸۸ ۸۷ ۹۱ ۳۵۳
۱۲ محمد رسول کدیور ۹۰ ۸۲ ۸۹ ۸۹ ۳۵۰
۱۳ عفت عابدی ۹۰ ۸۳ ۸۷ ۹۰ ۳۵۰
۱۴ محمد اسمائیل زاده ۸۵ ۸۴ ۸۵ ۸۴ ۳۳۸
۱۵ زهره پاشایی ۸۷ ۸۳ ۸۴ ۸۳ ۳۳۷
۱۶ مهدی زمانی ۸۱ ۸۴ ۸۰ ۸۴ ۳۲۹
۱۷ امیر طالبلو ۷۸ ۸۰ ۷۸ ۸۷ ۳۲۳
۱۸ غزل محمدی ۷۲ ۷۸ ۸۶ ۷۴ ۳۱۰
۱۹ نرجس فتاحی ۷۰ ۸۱ ۷۶ ۷۳ ۳۰۰
۲۰ مینا پریایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ ندا فلاحی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰